top of page

Designprocessen - hur det går till

 

Processen varierar från fall till fall men börjar vanligtvis med en penna och ett blankt papper. Det kan vara en idé som redan har ett grundkoncept som behöver utvecklas och finputsas eller någonting helt nytt. Kreativt arbete är ingen exakt vetenskap och en idé kan dyka upp när och var som helst. Tricket är att skapa en omgivning där det är lätt att fokusera och finna inspiration. Det finns många verktyg och tekniker att använda för att understödja det kreativa arbetsflödet såsom post-it-lappar, mind maps, kreativa tankeövningar, att testa sig fram med färger och former, med mera. Nedan visas ett sätt att beskriva designprocessen på ett generellt sätt:

The design process phases

Illustration: Marcus Segerros

 

Figuren ovan beskriver processen i 4 steg, eller milstoplar, vilket är en grov beskrivning. De flesta människor har uppfattningen att ett design-

projekt helt enkelt går rakt från punkt A till punkt B, medan den verkliga processen kan vara ganska annorlunda. Det kan krävas att man loopar

fram och tillbaka genom stadierna och lägga mer tid på och finputsa en specifik uppgift för att det slutgiltiga resultatet ska möta förväntningarna

och kraven. Projektet kommer dock lägga sig bättre i linje med målet och stadierna/milstolparna genom att säkerställa att den grundläggande

briefen och planeringen är noggrannt definierad, och genom god kommunikation och planering genom resten av projektet. Det är viktigt att de inblandade parterna har samma vision av var projektet är på väg och hur vägen dit ser ut. Det kan därför vara en god idé att sitta ner tidigt i pro-

jektet och diskutera det, målet/visionen och några tidiga idéer. 

 

Oavsett fallet så är processen flexibel och den behöver inte involvera alla stadier utan kan fokuseras på en eller vissa enskilda uppgifter/delar.

Kanske enbart undersökning/idégenerering eller helt enkelt att finputsa och presentera en existerande idé på ett tydligt och bra sätt. Processen

kan appliceras om och om igen för att se till att idén och/eller produkten håller sig uppdaterad och är konkurrensmässig.

 

1. Research och analys

De flesta projekt kräver en del undersökning innan idéarbetet börjar, eller möjligtvis att det görs samtidigt som idéarbetet. Det är alltid en bra idé

att samla så mycket information som möjligt gällande målgrupp, konkurrenter, teknologi och tillverning, design och trender och vad för slags information som behövs för att kunna genomföra uppgiften på ett bra sätt.

 

2. Idegenerering

När den nödvändiga informationen är samlad kan processen att ta fram idéer börja, vanligtvis med penna och papper. Det kan sedan fortgå vidare över till digital rendering som involverar digitala skisser, 3d-renderingar och illustrationer.

 

3. Koncept och utvärdering

När ett antal idéer tagits fram behöver de utvärderas och förfinas och utvecklas till ett tydligt koncept som är genomförbart och applicerbart.

 

4. Testning och förfinande

Konceptet eller koncepten behöver oftast testas för att se om de fungerar som tänkt och om de passar till de specificerade kraven och sedan möjligtvis göra några korrigeringar därefter. De ska sedan levereras och implementeras till det tänkta slutstadiet.

bottom of page